همایش نسبت دین و اخلاق

همایش نسبت دین و اخلاق

  • تاریخ: هر شنبه 17:00
  • محل برگزاری: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
  • موقعیت: آسیا، خاورمیانه، ایران، استان خراسان رضوی، مشهد

دسته بندی
دیدگاه عرفان و فیلسوفان مسلمان پیرامون نسبت شرع و اخلاف
دیدگاه احادیث و روایات پیرامون نسبت دین و اخلاق
دیدگاه قرآن پیرامون نسبت دین و اخلاق
رابطه دین و اخلاق در ادوار مختلف تمدن اسلام
رابطه حقوق و اخلاق
رابطه فقه و اخلاق