کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی

کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی

  • تاریخ: هر جمعه 20:00
  • محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیلی
  • موقعیت: آسیا، خاورمیانه، ایران، استان اردبیل، اردبیل

محورهای کنفرانس :
– کتاب آرایی در تمدّن شیعی و بررسی آثار قدما؛
– بررسی اقلام خوش نویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدّن شیعی؛
– بررسی آرایه های هنری در قرآن کریم؛
– پیش‌نیازهای معرفتی در کتاب آرایی دینی؛
– کتاب ‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان؛
– نقش کتاب آرایی میراث درگرافیک معاصر؛
– کتابت، تذهیب و تشعیر و جلدسازی قرآن کریم؛
– شیوه‌های رایج مصوّرسازی کتب دینی؛
– کتاب ‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی؛
– طرح جلد و صفحه آرایی کتب دینی؛
– تحوّل هنر کتاب آرایی در ادوار اسلامی؛
– هنر کتاب آرایی در فرهنگ و هنر ایرانی و بررسی آثار نویسندگان؛
– هنر کتاب آرایی در اسلام و بررسی آثار نویسندگان؛
– نقش هنرمندان معاصر در احیای میراث شیعه بر اساس هنر کتاب آرایی؛
– نقش هنرمندان دوران اسلامی (دوران صفوی به بعد) در احیای میراث شیعه بر اساس هنر کتاب آرایی؛
– تاثیر قرآن در پیشرفت هنر کتاب آرایی در اسلام؛
– آرایش صفحات قرآن در ادوار اسلامی و مقایسۀ تطبیقی آ ن ها؛
– سیر کتابت قرآن در ادوار اسلامی؛
– بررسی آرایه‌های هنری و تزیینی در قرآن کریم؛
– عناصر تریینی اقتباس شده از خاور دور در کتاب آرایی عصر ایلخانی و تیموری؛
– تأثیر کتاب­های حماسی و تاریخی و عاشقانه در مضامین نوشتاری و تصویری؛
– طرّاحان تأثیر گذار در عرصۀ کتاب‌آرایی؛
– بررسی شیوه‌های جلدسازی در دوران اسلامی و مقایسۀ تطبیقی آن ها؛
– شیوه‌های رایج مصوّرسازی کتب عرفانی و دینی؛
– کتاب‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی
– بررسی اقلام خوش نویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدّن شیعی؛
– مقایسه اقلام خوش نویسی در کتاب آرایی در دوران اسلامی و تحلیل خطوط به کار رفته در آن ها؛
– کتاب‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان مختلف؛
– نقش کتاب‌آرایی در هنر گرافیک؛
– معرفی کتاب‌های تخصصی در حوزۀ کتاب‌آرایی و بررسی نقاط قوّت و ضعف آن ها؛
– مطالعۀ هنر کتاب آرایی برای احیای هنرهای گذشته، مانند فرش در دوران قبل از صفویّه ؛
– بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در قرون اوّلیّه؛
– بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ سلجوقی؛
– بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ تیموری؛
– بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ ایلخانی؛
– بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دوۀ صفویّه؛
– بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دوران پس از صفویّه (افشاریّه، زندیّه و قاجار)؛
– مضامین تشعیر و تذهیب در دوران اسلامی و تحلیل محتوای آن ها در هر دوره؛
– طرح اسلیمی در کتاب آرایی و تغییر و تحوّلات آن نسبت به قبل در ادوار اسلامی؛
– تأثیر فرهنگ بومی و محلّی در هنر کتاب‌آرایی در دوره­های اسلامی؛
– مفاهیم کتیبه نگاری و تزیینی بر روی جلد کتاب ها؛
– تحلیل مکاتب نقّاشی دردورۀ اسلامی و مقایسه آن ها با هم؛
– کارکرد طرح جلد کتب دینی در بازنمایی محتوای آن ها؛
– تأثیر مصوّرسازی متن­ها در انتقال پیام برای گروه‌های جامعه؛
– جایگاه کتاب‌آرایی کتب دینی در حوزۀ نشر؛
– تذهیب وتشعیر و ختایی؛
– طرح جلد وصفحه آرایی کتب دینی؛
– مصوّر سازی، طرّاحی جلد و صفحه آرایی کتب مذهبی برای گروه های مختلف.