همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی

همایش ملی تقریب مذاهب و وحدت اسلامی

  • تاریخ: 10 مرداد 1396 • 09:00 – 10:30
  • محل برگزاری: دانشگاه پیام نور مهاباد
  • موقعیت: آسیا، خاورمیانه، ایران، آذربایجان غربی، مهاباد

تقریب مذاهب اسلامی در پرتو قرآن کریم
عوامل تهدید کننده تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
راهکارهای عملی نمودن تقریب مذاهب اسلامی با استفاده از احادیث رسول اکرم
ضرورت تقریب مذاهب اسلامی، چالشها و موانع
مقایسه مبانی فقهی تقریب مذاهب در منابع اهل سنت با مبانی فقهی امامیه
نقش علما و اندیشمندان جهان اسلام در تقریب مذاهب اسلامی
نقش دانشگاه های جهان اسلام در تقریب مذاهب اسلامی
تأثیر منطقه ای و جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر قدرت جهان اسلام
تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر نقاط مشترک جهان اسلام
بیداری اسلامی ، همگرایی یا واگرایی مذاهب اسلامی
تقریب مذاهب اسلامی در پرتو دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری
پیشینه تاریخی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر اندیشه های علما و اندیشمندان جهان اسلام