نمایشگاه واقعیت‌های رویایی

نمایشگاه واقعیت‌های رویایی

  • تاریخ: 20 تیر 2017
  • محل برگزاری: نگارخانه آتشزاد
  • موقعیت: آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران

…..واقعیت های آشکار و ناپیدا ، همواره در ذهن سیال و آرامم ، رویاگونه و خیال انگیز شکل می گیرند ؛ هر آنچه در محیط پیرامون مرا احاطه کرده ، از نور و سایه روشن ها ، ترنم و لطافت گلها ، زیبایی سبزه زاران ، نیلگون آبی دریا ، تلاش و پویایی انسانها ، همه و همه ، برایم بهانه ای برای ثبت لحظه های شتابان زندگی و در ترکیبی از نقش و رنگ بوده ، تا بتوانم آنها را آنگونه که می پندارم و احساس می کنم ، در قالب نقاشی های آبرنگ ارائه کنم.
در اغلب آثارم نیز صرفا در پی بازتاب رویا گونه آنچه اشاره شد ، نبوده ام، بلکه در واپسین مراحل انتخاب یک سوژه ، و در اجرا ، آنچه را که خود هم می خواهم ، بدان می افزایم ، تا خود مجالی برای بیان همان احساس و برداشت باشد.
آنگاه تلاش می کنم وادی واقعیت را به افق های رمز آلود و خیال انگیز رویا هایم بکشانم و انعکاسی از حس و ادراک را در جای جای آثارم نشان دهم.
اما برای بسیاری ممکن است این سوال همیشه مطرح بوده باشد که به راستی مرز بین واقعیت و رویا چیست و راز در نوردیدن آن کدام است؟
بایستی اذعان کنم همواره تعریف حسی و ملموسی از همپوشی ، بسا یگانگی این دو داشته و بر آن بوده ام در سوژه هایی دلنشین و اغلب آرام ، دریچه ای از دنیای ذهنی خود را نیز در آثارم به روی مخاطبین بگشایم و آنها را به واقعیت های افسونگر و پر جاذبه زندگی رهنمون شوم ؛ واقعیت هایی که جز به زیبایی ، لطافت و رویا راهی ندارند!