دگرگشت

دگرگشت

اندام های وستیجال: تعدادی از اندامها در بدن انسان و یا سایر موجودات هستند که امروزه بدون کاربرد بوده و یا کاربرد های بسیار کمتری دارند. این اندامها بنا به گفته داروین در اجداد موجودات دارای نقشی در ادامه حیات بوده اند اما با روند تکامل و تغییر محیط زیست و در نتیجه انتخاب طبیعی بعضی از اندامها کاربرد خود را به مرور زمان از دست داد است. 1- palmaris longus 2- sinuses

رابرت چارلز داروین در سال ۱۸۰۹ در ۱۲ فوریه در لندن انگلیس به دنیا آمد. طی ۷۳ سال زندگی پر بارش انقلابی عظیم در دانش تکامل و بینش بشری بر پا کرد. انقلابی که با انتشار کتاب منشا انواع برانگیخت و هنوز بعد از ۱۲۰ سال هنوز فروکش نکرده است. از دیدگاه داروین تکامل دو جنبه دارد: ۱- رشد صعودی: تغییرات تدریجی از نیاکان تا به امروز ۲- واگرایی یا شاخه زایی: پیدایش گونه ها و تنوع زیست شناختی
در واقع تکامل جریانی است که موجب پدید آمدن موجودات امروزی از اجداد مشترکی که میلیون ها سال پیش زندگی می کردند، شده است.
Evolution به معنی فرگشت یا دگرگشت است.
جد ما میمون یا شامپانزه نبوده است. در برهه ای از زمان حدودا ۶ میلیون سال پیش نیاکان مشترک داشته ایم که در دو مسیر مختلف فرگشتی در نهایت به این دو گونه منجر شدند. انسان ها به ایپ ها نزدیک هستند. ایپ ( آدم نما) نسبت به میمون ها بزرگتر هستند، ولی دم ندارند. ایپ های بزرگ شامل گوریل، اورنگوتان، انسان و شامپانزه است.
ما انسان ها هدف فرگشت نیستیم. فرگشت به معنی کامل شدن و بهتر شدن نیست. ( دگرگشت: مجموعه ای از تحولات شیمیایی پایدار در سلول‌های زنده است.
n سیر تکامل حیات از ابتدا را مشاهده می کنید. تک سلولی ها به دنبال آن پر سلولی ها ایجاد می شوند. حیات اولیه در اقیانوس ها رخ داده است و بعد موجودات از آب به خشکی آمدند و در ادامه حیات تا به شکل انسان حیات ادامه یافته است.
برای سیر تکامل انسان ۱۰ برهه ی زمانی را در نظر گرفتند که در هر برهه‌ی زمانی انسان نماهایی زندگی می کردند.

دیدگاه خود را بنویسید